Đây là tài khoản bot của Thảo luận Thành viên:Alphama. Nếu bot tạo ra lỗi xin báo với mình. Cảm ơn!

This bot belongs to Alphama. Contact with me immediately if it triggers errors. Thank you!

Mô tả

Bot này sử dụng AWB và Pywikibot cùng lúc trên server Ilya, thực hiện nhiều chức năng.