Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
airdate
}} {{
#if: {{{began|}}} | [[{{{began}}}]]-[[{{{ended}}}]].| {{
#if: {{{airdate|}}} | [[{{{airdate}}}]].#ifeq:
{{#time: Y-m-d | {{{airdate}}} }} |
{{{airdate}}} |
{{#time: [[j F]] "năm" [[Y]] | {{{airdate}}} }} |
{{{airdate}}}
}}.
}}
}} {{
18.469

lần sửa đổi