Jspeed1310

Gia nhập ngày 25 tháng 5 năm 2010
không có tóm lược sửa đổi
|-
| Bài viết vi phạm bản quyền || {{tlsx|Vi phạm bản quyền 2 (nguồn)|<nowiki>ngày=</nowiki>|<nowiki>tháng=</nowiki>|<nowiki>năm=</nowiki>|<nowiki>1=</nowiki>|<nowiki>2=</nowiki>}} || ||
|-
| Bài viết Chất lượng kém || {{tlsx|Chất lượng kém|<nowiki>ngày=</nowiki>|<nowiki>tháng=</nowiki>|<nowiki>năm=</nowiki>|<nowiki>lý do=</nowiki>}} || ||
|-
| Viết bài quảng cáo liên tục || || {{tlsx|Không quảng cáo}} ||Chỉ dùng cho những thành viên có thái độ cố ý vi phạm, thách thức cộng đồng, bỏ qua nhắc nhở.
 
|}