Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phương thức (lập trình máy tính)”

n
chú thích trong bài using AWB
n (using AWB)
n (chú thích trong bài using AWB)
{{chú thích trong bài}}{{wikify}}
Programming Paradigm hay '''Phương thức lập trình''' là một kiểu cơ bản của lập trình vi tính (Computer Programming). Paragigm với các khái niệm và sự trừu tượng dùng trong mô tả các thành phần của một chương trình (như: các đối tượng (objects), các hàm (functions), các biến, các hằng,…) và các bước để tính toán (như: các phép gán, biểu thức, các dòng dữ liệu,…).
Một ngôn ngữ lập trình có thể hỗ trợ nhiều Phương thức (lập trình), ví dụ: trong ngôn ngữ C++ hay Object Pascal ta có thể lập trình theo phương thức định hướng thủ tục hoặc theo phương thức hướng đối tượng, hay cũng có thể chứa cả 2 kiểu viết này. Những người thiết kế phần mềm và lập trình viên tự chọn cho mình phương thức lập trình phù hợp cho họ.