Khác biệt giữa các bản “Yeongwol”

Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeongwol.jpg |hangul=영월군 |hanja=寧越郡 |rr=Yeongwol-gun |mr=Yŏngwŏl-gun |area_km2=1127.36 |pop=45287 |popyear=2000 |popden_km2=44.6 |divs=2 ...
(Trang mới: {{Infobox Korean settlement |logo=Yeongwol.jpg |hangul=영월군 |hanja=寧越郡 |rr=Yeongwol-gun |mr=Yŏngwŏl-gun |area_km2=1127.36 |pop=45287 |popyear=2000 |popden_km2=44.6 |divs=2 ...)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh