Khác biệt giữa các bản “Chia hết”

n (Alphama Tool, General fixes)
 
e)
Nếu m|a và m|b thì m|(a+b) và m|(a-b).sai
 
Chứng minh: Vì m|a nên a=m×''n''<sub>1</sub>, vì m|b nên b=m×''n''<sub>2</sub> (''n''<sub>1</sub>, ''n''<sub>2</sub> là các số nguyên). Vậy a+b=m×(''n''<sub>1</sub>+''n''<sub>2</sub>) mà (''n''<sub>1</sub>+''n''<sub>2</sub>) là số nguyên nên m|(a+b).
Người dùng vô danh