Khác biệt giữa các bản “Tài sản văn hóa”

không có tóm lược sửa đổi
{{expand}}
'''Tài sản Văn hóa''' là những yếu tố cấu thành mang tính vật lý của [[di sản văn hóa]] của một nhóm hay một xã hội.
 
Bài 1 của [[Quy ước Hague về việc bảo vệ Tài sản Văn hóa trong sự kiện Xung đột Vũ trang]] năm 1954 định nghĩa tài sản văn hóa như sau:<ref>[http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention 1954] at the UNESCO website</ref>
 
:"Thuật ngữ 'tài sản văn hóa' sẽ bao gồm, không phân biệt xuất xứ hay quyền sở hữu:
:"The term 'cultural property' shall cover, irrespective of origin or ownership:
:(a) một tài sản bất động hay di động có tính quan trọng lớn với di sản văn hóa đối với mỗi ngườ, như các di tích kiến trúc, nghệ thuật hay lịch sự, bất kể tôn giáo hay thế tục, các địa điểm khảo cổ, nhóm các tòa nhà mà, như một tổng thể, là các di tích nghệ thuật hay lịch sử, các tác phẩm nghệ thuật, bản thảo, sách hay các đối tượng nghệ thuật khác, các lợi ích khảo cổ hay lịch sử, cũng như các bộ sưu tập khoa học và các bộ sưu tập sách quan trọng hay các lưu trữ của tái sản xuất của các tài sản được định nghĩa ở trên;
:(a) movable or immovable property of great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of books or archives or of reproductions of the property defined above;
:(b) các tòa nhà mà mục đích chính và có hiệu quả là lưu trự hay trưng bày có tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a) như các bảo tàng, các thư viện lớn và nơi lưu trữ các tài liệu, và nơi cư trú có khuynh hướng là chỗ ở, rong trường hợp xung đột vũ trang, tài sản văn hóa di động được định nghĩa trong tiểu mục (a);
:(b) buildings whose main and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-paragraph (a) such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph (a);
:(c) các trung tâm chứa các tài sản văn hóa lượng lớn được định nghĩa tiểu mục (a) và (b), được biết đến là 'các trung tâm chứa các di tích'."
:(c) centers containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) and (b), to be known as 'centers containing monuments'."
 
== Xem thêm ==