Khác biệt giữa các bản “Tống sử”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
* Liệt truyện 36 – [[Trương Giám]], [[Diêu Thản]], [[Tác Tương]], [[Tống Thái Sơ]], [[Lô Chi Hàn]], [[Trịnh Văn Bảo]], [[Vương Tử Dư]], [[Lưu Tổng]], [[Biện Cổn]], [[Hứa Tương]], [[Bùi Trang]], [[Ngưu Miện]], [[Loan Sùng Cát]], [[Viên Phùng Cát]], [[Hàn Quốc Hoa]], [[Hà Mông]], [[Thận Tri Lễ]]
* Liệt truyện 37 – [[Mã Toàn Nghĩa]], [[Lôi Đức Tương]], [[Vương Siêu (nhà Tống)|Vương Siêu]]
* Liệt truyện 38 – [[Vương Kế Trung]], [[Phó Tiềm]], [[Đái Hưng]], [[Vương Hán Trung]], [[Vương Năng]], [[Trương Ngưng]], [[Ngụy Năng]], [[Trần Hưng]], [[Hứa Quân]], [[Trương Tiến]], [[Lý Trọng Quý]], [[Hô DiênDuyên Tán]], [[Lưu Dụng]], [[Cảnh Toàn Bân]], [[Chu Nhân Mĩ]]
* Liệt truyện 39 – [[Điền Thiệu Bân]], [[Vương Vinh]], [[Dương Quỳnh]], [[Tiền Thủ Tuấn]], [[Từ Hưng]], [[Vương Cảo]], [[Lý Trọng Hối]], [[Bạch Thủ Tố]], [[Trương Tư Quân]], [[Lý Kì]], [[Vương Diên Phạm]]
* Liệt truyện 40 – [[Lã Đoan]], [[Tất Sĩ An]], [[Khấu Chuẩn]]
26

lần sửa đổi