Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

n
General Fixes
(197 Tào Tiết mới sinh sao đã được phong Quý nhân?)
n (General Fixes)
Tào Tiết là người quận Tiêu, nước Bái, con gái [[tể tướng]] [[Tào Tháo]], cháu nội của Thái úy [[Tào Tung]] nhà Hán. Giữa năm 196, Tào Tháo đón [[Hán Hiến Đế]] về Hứa Xương. Từ đó Tào Tháo khống chế Hiến Đế.
 
Năm 213, Tào Tháo ép Hiến Đế phong ông làm Ngụy công. Đồng thời Tào Tiết cùng chị là Tào Hiến (曹憲) và em là Tào Hoa (曹華) được cha mang gả cho Hiến Đế. Ban đầu, cả 3 được phong chức ''Phu nhân'' (夫人), và đến năm 214, được phong làm ''Quý nhân'' (貴人).
 
Năm 214, có người tố cáo việc hoàng hậu [[Phục Thọ]] cùng cha là Phục Hoàn mưu giết Tào Tháo. Tào Tháo bắt giết cha con Phục hoàng hậu, rồi ép Hiến Đế lập một trong ba vị ''Tào quý nhân'', con gái mình làm hoàng hậu mới. Hán Hiến Đế không biết quyết định chọn ai bèn chỉ định Tào Tiết là người ở giữa làm hoàng hậu.
== Hoàng hậu nhà Hán ==
 
Năm 215, Tào Tiết được phong thành hoàng hậu. Tuy là con gái họ Tào nhưng Tào Tiết rất trung thành với Hán Hiến Đế, vì cơ nghiệp họ Lưu. Không biết nhiều về hoạt động của Tào Tiết trong thời gian làm hoàng hậu, nhưng rõ ràng thời điểm đó Hán Hiến Đế hoàn toàn mất quyền lực, cha bà là Tào Tháo nắm toàn bộ quyền lực.
 
Năm 220, Tào Tháo mất, anh bà là [[Tào Phi]] lên nối ngôi Ngụy vương. Tháng 10 năm đó, Tào Phi cướp ngôi Hán Hiến Đế, kết thúc triều đại [[nhà Hán]], lập ra triều [[Tào Ngụy]]. Khi sai người tới hỏi bà để lấy [[ngọc tỷ truyền quốc]]. Tào hoàng hậu nhất định không chịu đưa. Sau vì bị ép quá, Tào hoàng hậu vứt ngọc tỷ xuống lầu, khóc mắng Tào Phi: