Khác biệt giữa các bản “Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô”

không có tóm lược sửa đổi
n (General Fixes)
| {{age in years and days|1922|4|3|1923|4|25}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Joseph|Stalin}}<br>(1878–1953)
| {{age in years and days|1923|4|26|1924|5|31}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Joseph|Stalin}}<br>(1878–1953)
| {{age in years and days|1924|6|6|1925|12|31}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Joseph|Stalin}}<br>(1878–1953)
| {{age in years and days|1926|1|2|1927|12|19}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Nikolai|Uglanov}}<br>(1886–1937)
| {{age in years and days|1927|12|29|1930|7|13}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Nikolai|Uglanov}}<br>(1886–1937)
| {{age in years and days|1930|7|13|1934|2|10}}
| align="left" |Bí thư thứ 2 Ban Bí thư<ref>[http://www.situation.ru/app/rs/lib/politburo/part4.htm Политбюро. Механизмы политической власти в 30-е годы<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>.
| —
|-
! scope="row" | {{sortname|Vyacheslav|Molotov|}}<br>(1890–1986)