Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết/Quy định gỡ công cụ Bảo quản viên”

Do kết quả của biểu quyết sẽ ít nhiều tác động tới tương lai của Wikipedia tiếng Việt, biểu quyết được mở với các quy định sau:
#Lá phiếu hợp lệ là lá phiếu của thành viên đã mở tài khoản và thực hiện các sửa đổi liên tục ít nhất 3 tháng, và có 300 sửa đổi trở lên trước khi cuộc biểu quyết bắt đầu;
#Thời gian biểu quyết là 1 tháng tính từ ngày biểu quyết được mở (18/7/2015 - 1817/8/2015);
#Biểu quyết thành công khi tổng số phiếu hợp lệ lớn hơn 20 phiếu (tính cả phiếu trắng), và số phiếu thuận chiếm ít nhất 2/3 tổng số phiếu thuận và chống (không tính phiếu trắng).
 
Người dùng vô danh