Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align=center|49 || ''Lưu Do Thái Sử Từ Sĩ Nhiếp truyện'' || [[Lưu Do]] (phụ: [[Trách Dung]], [[Lưu Cơ (Tam Quốc)|Lưu Cơ]]), [[Thái Sử Từ]], [[Sĩ Nhiếp]]
|-
| align=center|50 || ''Phi tần truyện'' || Phi tần của [[Tôn Kiên]]: [[Ngô phu nhân (Tôn Kiên)|Ngô phu nhân]] (phụ: [[Ngô Cảnh]]); phi tần của [[Tôn Quyền]]: [[Tạ phu nhân]], [[Từ phu nhân]], [[Bộ phu nhân]], [[Đại Ý Hoàng hậu|Vương phu nhân]], [[Kính Hoài Hoàng hậu|Vương phu nhân]], [[Phan phu nhân]]); phi tần của [[Tôn Lượng]]: [[Toàn phu nhân]]; phi tần của [[Tôn Hưu]]: [[Chu phu nhân]]; phi tần của [[Tôn Hòa]]: [[Hà Cơ]]; phi tần của [[Tôn Hạo]]: [[Đằng phu nhân]]
|-
| align=center|51 || ''Tông thất truyện'' || [[Tôn Tĩnh]], [[Tôn Du]], [[Tôn Hiệu]], [[Tôn Hoán]], [[Tôn Bí]], [[Tôn Phụ]], [[Tôn Dực]], [[Tôn Khuông]], [[Tôn Thiều]], [[Tôn Hoàn]]
| align=center|52 || ''Trương Cố Gia Cát Bộ truyện'' || [[Trương Chiêu]] (phụ: [[Trương Phấn]], [[Trương Thừa]], [[Trương Hưu]]), [[Cố Ung]] (phụ: [[Cố Thiệu]], [[Cố Đàm]], [[Cố Thừa]]), [[Gia Cát Cẩn]], [[Bộ Chất]]
|-
| align=center|53 || ''Trương Nghiêm Trình Hám Tiết truyện'' || [[Trương Hoành (TamĐông QuốcNgô)|Trương Hoành]], [[Nghiêm Tuấn]], [[Trình Bỉnh]], [[Hám Trạch]], [[Tiết Tống]]
|-
| align=center|54 || ''Chu Du Lỗ Túc Lã Mông truyện'' || [[Chu Du]], [[Lỗ Túc]], [[Lã Mông]]
|-
| align=center|55 || ''Trình Hoàng Hàn Tưởng Chu Trần Đổng Cam Lăng Từ Phan Đinh truyện'' || [[Trình Phổ]], [[Hoàng Cái]], [[Hàn Đương]], [[Tưởng Khâm]], [[Chu Thái]], [[Trần Vũ (Đông Ngô)|Trần Vũ]], [[Đổng Tập]], [[Cam Ninh]], [[Lăng Thống]], [[Từ Thịnh]], [[Phan Chương]], [[Đinh Phụng]]
|-
| align=center|56 || ''Chu Trị Chu Nhiên Lã Phạm Chu Hoàn truyện'' || [[Chu Trị]], [[Chu Nhiên]], [[Lã Phạm]], [[Chu Hoàn (Tam Quốc)|Chu Hoàn]]
|-
| align=center|57 || ''Ngu Lục Trương Lạc Lục Ngô Chu truyện'' || [[Ngu Phiên]], [[Lục Tích]], [[Trương Ôn]], [[Lạc Thống]], [[Lục Mạo]], [[Ngô Xán]], [[Chu Cứ]]