Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Gia truyện]] của [[Tào Tháo]], ghi chép về gia tộc Tào Tháo
* [[Bình Nguyên Nễ Hành truyện]], ghi chép về [[Nễ Hành]]
* [[Phương ngôn chú]] của [[Dương Hùng]], [[Quách Phác]] chú thích
* [[Tam thương]] của [[Quách Phác]]
* [[Thần dị kinh]] của [[Đông Phương Sóc]]
* [[Bách nhất thi]] của [[Ứng Cừ]]
* [[Biện vong luận]] của [[Lục Cơ]], bàn luận về sự diệt vong của Đông Ngô
* [[Trần Tư vương tập]], thu thập các tác phẩm của [[Tào Thực]]
* [[Tòng quân thi]] của [[Vương Xán]]
* [[Đại mộ phú]] của [[Lục Cơ]]
* [[Gia giới (Đỗ Thứ)|Gia giới]] của [[Đỗ Thứ]], ghi chép về [[Trương Các]]
* [[Gia giới (Vương Sưởng)|Gia giới]] của [[Vương Sưởng (Tam Quốc)|Vương Sưởng]]
* [[Phan Nhạc tập]], thu thập các tác phẩm của [[Phan Nhạc]]
* [[Thất lược]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Thánh chúa đắc hiền thần tụng]] của [[Vương Bao]]
* [[Thục đô phú]] của [[Tả Tư]]
* [[Thuyết uyển]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Đầu trách tử vũ]] của [[Trương Mẫn]]
* [[Tân luận]] của [[Hoàn Đàm]]
* [[Tân tự]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Viên Tử]] của [[Viên Chuẩn]]
* [[Việt tuyệt thư]], ghi chép về [[Việt (nước)|nước Việt]] thời Xuân Thu và Việt vương [[Câu Tiễn]]
* [[Trọng Trường Thống mạo ngôn biểu]] của [[Mậu Tập]]
{{col-end}}