Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Tam triều lục]], khuyết danh
* [[Tam quốc bình]] của [[Từ Chúng]], bình luận các sự kiện lịch sử thời Tam quốc
* [[Tam thương]] của [[Quách Phác]]
* [[Sơn Đào khải sự]], khuyết danh, ghi chép về [[Sơn Đào]]
* [[Thái Khang địa ký]] của sử quan thời Tây Tấn, được biên soạn vào năm Thái Khang thứ 3
* [[Bách quan danh]], khuyết danh, nội dung ghi chép các quan chức
* [[Hàm Hy nguyên niên bách quan danh]], khuyết danh, ghi chép các quan chức trong năm Hàm Hy thứ 1 (264)
* [[Bách nhất thi]] của [[Ứng Cừ]]
* [[Ngô lịch]] của [[Hồ Xung]]
* [[Ngô lục]] của [[Trương Bột]]
* [[Tuân Úc bi văn]] của [[Phan Úc]], nói về [[Tuân Úc (nhà Tấn)|Tuân Úc]] thời Tây Tấn
* [[Viên thị thế kỷ]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Viên Hoán]]
* [[Viên Tử]] của [[Viên Chuẩn]]
* [[Tôn thị phả]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Tôn Tư]]
* [[Tôn Tư biệt truyện]], ghi chép về [[Tôn Tư]]
* [[Trần Lưu kỳ cựu truyện]] của [[Tô Lâm]], ghi chép về các nhân vật ở quận Trần Lưu
* [[Trần thị phả]], khuyết danh, có liên quan với gia tộc [[Trần Thái]]
* [[Trần Tư vương tập]], thu thập các tác phẩm của [[Tào Thực]]
* [[Tào công tập]], thu thập các tác phẩm của [[Tào Tháo]]
* [[Tào Chí biệt truyện]], ghi chép về [[Tào Chí]]
* [[Thục bản kỷ]], khuyết danh, ghi chép lịch sử Thục Hán thời [[Lưu Bị]]
* [[Thục thế phả]] của [[Tôn Thịnh]]
* [[Thục đô phú]] của [[Tả Tư]]
* [[Sở quốc tiên hiền truyện]], khuyết danh, ghi chép về các nhân vật ở Kinh châu
* [[Cối Kê điển lục]], khuyết danh, ghi chép về các nhân vật ở quận Cối Kê
* [[Phan Ni biệt truyện]], ghi chép về [[Phan Ni]]
* [[Phan Nhạc biệt truyện]], ghi chép về [[Phan Nhạc]]
* [[Phan Nhạc tập]], thu thập các tác phẩm của [[Phan Nhạc]]
* [[Lưu thị phả]], có liên quan với gia tộc [[Lưu Dị]]
* [[Lưu Dị biệt truyện]], ghi chép về [[Lưu Dị]]
* [[Bình Nguyên Nễ Hành truyện]], ghi chép về [[Nễ Hành]]
* [[Phương ngôn chú]] của [[Dương Hùng]], [[Quách Phác]] chú thích
* [[Tam thương]] của [[Quách Phác]]
* [[Thần dị kinh]] của [[Đông Phương Sóc]]
* [[Bách nhất thi]] của [[Ứng Cừ]]
* [[Biện vong luận]] của [[Lục Cơ]], bàn luận về sự diệt vong của Đông Ngô
* [[Trần Tư vương tập]], thu thập các tác phẩm của [[Tào Thực]]
* [[Tòng quân thi]] của [[Vương Xán]]
* [[Đại mộ phú]] của [[Lục Cơ]]
* [[Gia giới (Đỗ Thứ)|Gia giới]] của [[Đỗ Thứ]], ghi chép về [[Trương Các]]
* [[Gia giới (Vương Sưởng)|Gia giới]] của [[Vương Sưởng (Tam Quốc)|Vương Sưởng]]
* [[Phan Nhạc tập]], thu thập các tác phẩm của [[Phan Nhạc]]
* [[Thất lược]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Thánh chúa đắc hiền thần tụng]] của [[Vương Bao]]
* [[Thục đô phú]] của [[Tả Tư]]
* [[Thuyết uyển]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Đầu trách tử vũ]] của [[Trương Mẫn]]
* [[Tân luận]] của [[Hoàn Đàm]]
* [[Tân tự]] của [[Lưu Hướng]]
* [[Viên Tử]] của [[Viên Chuẩn]]
* [[Việt tuyệt thư]], ghi chép về [[Việt (nước)|nước Việt]] thời Xuân Thu và Việt vương [[Câu Tiễn]]
* [[Trọng Trường Thống mạo ngôn biểu]] của [[Mậu Tập]]