Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ tọa độ cầu”

Sửa lại cho đúng công thức.
n (Alphama Tool, General fixes)
(Sửa lại cho đúng công thức.)
Tọa độ cầu của một điểm có thể tính được từ [[hệ tọa độ Descartes|tọa độ Cartesian]] bằng công thức sau
:<math>r=\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}</math>
:<math>{\varphi}=\operatorname{atan2arctan}(y,/x)</math>
:<math>{\theta}=\arccos \left({\frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}} \right)</math>
trong đó [[atan2]](y,x) là một biến thể của hàm [[arctan]] trả ra góc tính từ trục ''x'' của vectơ (''x'',''y'') trong toàn miền <math>(-\pi,\pi]</math>. (Ta không thể dùng hàm arctan thông thường, <math>{\varphi}=\arctan(y/x)</math>, vì nó sẽ trả ra cùng một góc cho (''x'',''y'') và (&minus;''x'',&minus;''y'')).
Người dùng vô danh