Khác biệt giữa các bản “Tổng tuyển cử Myanmar, 1990”