Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎Tính chất: .Không rõ nghĩa. Cần QTV xem xét lại bài này
 
b)
Nếu c|a, b|a và ƯCLN(b, c)=1 thì bc|a<sup>2</sup>.
 
c)
Nếu c|ab và (b, c)=1 thì c|a.
 
d)
94

lần sửa đổi