Khác biệt giữa các bản “Trung Hoàn, Singapore”

* The Central Business District – Singapore’s New Downtown. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2016, Website: http://alexresidencescondo-sg.com/news-updates/cbd-singapore-new-downtown/
*(2006). New Page 1. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2016, từ CBD Web site: [http://cgz.e2bn.net/e2bn/leas/c99/schools/cgz/accounts/staff/rchambers/GeoBytes/GCSE/Revision/Urban%20Land%20Use%20models/Central%20Business%20District/Central%20Business%20District.hmp.htm]
 
[[Thể loại:Khu vực Trung tâm]]
[[Thể loại:Địa điểm ở Singapore]]