Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
* {{imdb title|id=0465676|title=The Banquet}}
* {{rotten-tomatoes|id=10007081-the_banquet|title=The Banquet}}
* [http://www.thebanquetthemovie.com/ Dạ yến trên Thebanquetthemovie]
* [http://www.helloziyi.us/Movies/night-banquet.htm Dạ yến trên helloziyi.us]
* [http://ent.sina.com.cn/f/thebanquet/index.shtml Dạ yến]
{{Sơ khai điện ảnh}}