Khác biệt giữa các bản “Tạ Hoàng Cơ”

Từ tháng 7/1964 đến tháng 10/1974, ông giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam.<ref>http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/thanhvienchinhphuquacacthoiky?governmentId=612</ref>
 
Ông nghỉ hưu ngày 01/11/1977. Sau đó ông mở lại cửa hàng guốc và mất năm 1996 tại Hà Nội.
 
==Khen thưởng==
Người dùng vô danh