Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎SYSTEM: Sửa nội dung
* '''writeln('')''': in xuống một hàng.
* '''read()''': đọc biến.
* '''readln()''': đọc biến và xuốngdừng dòngmàn hình
 
===thư viện Unit CRT các lệnh bổ sung không quan trọng ===
Người dùng vô danh