Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cao cấp lí luận chính trị”

 
==Nội dung khóa học==
Chương trình đào tạo kéo dài 18 tháng với 4 khối kiến thức chính, gồm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo thực tế; các chuyên đề đặc thù và bổ trợ.<ref>{{chú thích web |url =http://www.hcma.vn/Home/Dao-tao/Cao-cap-ly-luan/4664/Khai-giang-cac-lop-cao-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-K67 |tiêu đề =Khai giảng các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K67 |author =Minh Hằng |ngày =2017-3-14 |nhà xuất bản =Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh |ngày truy cập =2017-05-26 |ngôn ngữ = | archiveurl = }}</ref>
 
==Tham khảo==