Khác biệt giữa các bản “Đẳng thức lượng giác”

Dùng công thức tổng và hiệu góc bên trên có thể suy ra.
 
:<math>\sin\left (x\right ) \sin\left (y\right ) = -{\cos\left (x - y\right ) - \cos\left (x + y\right ) \over 2} \;</math>
y\right ) - \cos\left (x - y\right ) \over 2} \;</math>
 
:<math>\cos\left (x\right ) \cos\left (y\right ) = {\cos\left (x -+ y\right ) + \cos\left (x +- y\right )\over 2} \;</math>
 
:<math>\sin\left (x\right ) \cos\left (y\right ) = {\sin\left (x -+ y\right ) + \sin\left (x +- y\right ) \over 2} \;</math>
 
:<math>\cos\left (x\right ) \sin\left (y\right ) = -{\sin\left (x -+ y\right ) - \sin\left (x +- y\right ) \over 2} \;</math> ??????
 
== Biển tổng thành tích ==
608

lần sửa đổi