Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
fam2 = [[Nhóm ngôn ngữ Ấn-Iran|Ấn-Iran]] |
fam3 = [[Nhóm ngôn ngữ Ấn-Aryan|Ấn-Aryan]] |
script=[[Hệ chữ Devanāgarīviết Devanagari]] và một số hệ xuất phát từ [[chữ Brāhmī]] |
nation = [[Ấn Độ]] |
agency = [[Viện Hàn lâm Ngôn ngữ học]] |