Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
b) Nếu c|a, b|a và ƯCLN(b, c)=1 thì bc|a<sup>2</sup>.
 
c) Nếu c|ab và ƯCLN(b,c)=1 thì c|a.
 
d) Trong n số nguyên liên tiếp có một và chỉ một số chia hết cho n (n≥1).