Khác biệt giữa các bản “Trần Thủ Độ”

n
 
====Chống quân Mông-Nguyên lần 1====
Ngày [[12 tháng 12]], năm [[1257]], tướng [[đế quốc Mông Cổ|Mông Cổ]] [[Uriyangqatai]] (Ngột Lương Hợp Thai) dẫn quân xâm phạm Bình Lệ Nguyên. Trần Thái Tông đích thân đốc chiến, thế giặc mạnh, nhà vua lui quân về sông Lô, rồi lui về sông Thiên Mạc. Nhà vua ngự thuyền đến hỏi Thái úy Trần Nhật Hiệu kế sách chống quân Mông Cổ, Nhật Hiệu chấm nước viết chữ lên hai chữ ''Nhập Tống''. Thái Tông lại hỏi quân Tinh Cương, quân do Nhật Hiệu chỉ huy, Nhật HiệuuHiệu nói rằng ''"Không gọi được chúng đến"''.
 
Sau đó, Thái Tông lại dời thuyền đến hỏi Trần Thủ Độ <ref>Lúc ấy giữ chức Thái sư</ref>, Thủ Độ tâu: ''"Đầu thần chưa rơi xuống đất, bệ hạ đừng lo gì khác"''. Ngày [[24 tháng 12]] năm đó, Trần Thái Tông tiến quân đến [[Đông Bộ Đầu]], đánh bại quân Mông Cổ, khiến họ phải triệt thoái về Bắc.
164

lần sửa đổi