Khác biệt giữa bản sửa đổi của “MIPS”

! Loại vi lệnh !! Tên mô tả !! Hợp ngữ !! Ý nghĩa !! Định dạng !! Mã vi lệnh
|-
| Văn bản ô || Add || add $d,$s,$t || $d=$s+$t || r||0||2016r02016 || cộng hai thanh ghi, kích hoạt bẫy nếu tràn bit <code>000000ss sssttttt dddd--- --10000</code>
|-
| Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô || Văn bản ô
229

lần sửa đổi