Khác biệt giữa các bản “Hàm hệ thống”

size_t nanosleep(struct timespec *rqtp,struct timespec *rmtp);
</source>
 
== Danh sách và mô tả ==
Danh sách này gần giống với chuẩn POSIX :
void exit(int status);<br />
pid_t fork();<br />
int open(const char *name,int flag,mode_t mode);<br />
229

lần sửa đổi