Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

không có tóm lược sửa đổi
== Thực hiện ==
Hiện tại thiết kế này chưa có bản ngôn ngữ mô tả phần cứng và cũng chưa có phiên bản hiện thực.
== Kiến trúc ==
Không gian địa chỉ bộ nhớ là không gian tuyến tính, nghĩa là các dãy địa chỉ liên tục 128 bit địa chỉ cho mỗi byte bộ nhớ. Do đó UA có thể có lên đến 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,456 bytes. Vì địa chỉ khác lớn cho một chuơng trình trong bộ nhớ, nên không gian này được chia ra thành đoạn. Một chuơng trình có thể có tới 4 đoạn, đoạn mã,2 đoạn dữ liệu,đoạn ngăn xếp. Thanh ghi này có chiều dài 64 bit.Bit thứ 63 là bit phân biệt bit mode hạt nhân hay ứng dụng.
+------------------------------------------------+ <br />
+ S + + <br />
+------------------------------------------------+ <br />
Thanh ghi đoạn này chỉ đến mảng cấu trúc mô tả đoạn.
== [[Vi lệnh]] UA ==
Mã vi lệnh của UA không cố định vì thế khá tốt cho nén mã. Điều này có thể làm được thông qua [[trình biên dịch]]. Chiều dài tối đa của mã lệnh là 4 bytes , trường hợp đặc biệt là 10 bytes.
229

lần sửa đổi