Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

===Kiểu 2 toán hạng===
Chiều dài cũng 4 bytes <br />
Phù hợp với lệnh cp với 4 bit điều kiện,3 bit mode cho thanh ghi hay địa chỉ bộ nhớ,size qui đinh kích cỡ toán hạng.
8 bit 4bit 3 bit 3bit 7 bit r 7bit r <br />
<pre>
+--------+------+-------+-------+--------+---------+ <br />
+ inst 8 +bit 0000 + mode 4bit + 3 sizebit + op1 3bit + 7 op2bit r + 7bit r <br />
+--------+------+-------+-------+--------+---------+ <br />
+ inst + cccc + mode + size + op1 + op2 +
+--------+------+-------+-------+--------+---------+ <br />
</pre>
=== Kiểu tích hợp hằng ===
Chiều dài 4 bytes
<pre>
+--------+-----------------------------------------+
+ JI + imm24 +
+--------+-----------------------------------------+
</pre>
Nhảy với 4 bit điều kiện
<pre>
+--------+------+----------------------------------+
+ JIcc + cccc + imm20 +
+--------+------+----------------------------------+
</pre>
<pre>
+----------+---+------+----------------------------+
+ mov + M + op + imm16 +
+----------+---+------+----------------------------+
</pre>
 
=== Kiểu 1 toán hạng ===
229

lần sửa đổi