Khác biệt giữa các bản “Kiến trúc Universal”

Phù hợp với lệnh cp với 4 bit điều kiện,3 bit mode cho thanh ghi hay địa chỉ bộ nhớ,size qui đinh kích cỡ toán hạng.
<pre>
8 bit mode 7 bit r 7bit r cond. mode size
+--------+------+---+-------+---+-------+--------+---------+
+ inst + mmm + rd dst + +rs src + cccc + ccccmmm + zzz +
+--------+------+---+-------+---+-------+--------+---------+
</pre>
* LB,LW,LD,LQ,LDQ (%rs),%rd (bit mode dùng để xác định trường hợp r-r hay r-m
* SB,SW,SD,SQ,SDQ %rs,(%rd)
* JRcc *(%rd),%rs,: jump to rd lưu RIP vào %rs theo điều kiện cccc
 
=== Kiểu tích hợp hằng ===
229

lần sửa đổi