Khác biệt giữa các bản “Universal architechture”

* SB,SW,SD,SQ,SDQ %rs,(%rd)
* JRcc *(%rd),%rs,: jump to rd lưu RIP vào %rs theo điều kiện cccc
<pre>
+----------+---------+---------+----------+----+
+ inst + rd + rs + imm8 + -- +
+----------+---------+---------+----------+----+
</pre>
* ADDIB, SUBIB,MULIB,DIVIB :%rd=%rs op imm8
 
=== Kiểu tích hợp hằng ===
229

lần sửa đổi