Khác biệt giữa các bản “Tiên Hải, Phủ Lý”

không có tóm lược sửa đổi
Trong những năm qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dươi sự lãnh đạo của Đảng uỷ, quản lý điều hành của chính quyền với đội ngũ cán bộ năng động đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao,an ninh trật tự được giữ vững, công tác quốc phòng được quan tâm thường xuyên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8% theo tiêu chí cũ (tiêu chí mới 14,77%). Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của [[đảng cộng sản Việt Nam|Đảng]], công cuộc đổi mới của đất nước tích cực lao động sản xuất, tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền địa phương ngày càng trong sạch.{{fact}}
Tuy nhiên hiện nay Tiên Hải vẫn là một xã nghèo, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn (đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản) nên rất cần sự quan tâm đầu tư của các cấp, các ngành của tỉnh, huyện nói riêng và của nhà nước nói chung nhằm hướng tới xây dựng xã tiên hải là đơn vị vững mạnh của huyện và của tỉnh.
{{Danh sách xã, thị trấn thuộc huyện Duy Tiên}}
{{Chưa phân loại}}
{{Sơ khai địa lí}}
[[Thể_loại:Xã, phường, thị trấn Hà Nam]]