Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Vũ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Lưu Vũ''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là:
* [[Lưu Vũ (Hoài Dương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Hoài Dương|nước Hoài Dương]] thời Tây Hán.
* [[Lưu Vũ (Lương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Lương (nước)|nước Lương]] thời Tây Hán, hiệu Lương Hiếu vương.
* [[Lưu Vũ (Thành Dương vương)|Lưu Vũ]] (劉武), vua [[Thành Dương|nước Thành Dương]] thời Tây Hán, hiệu Thành Dương Huệ vương.
* [[Lưu Vũ (Ngụy Kỳ hầu)|Lưu Vũ]] (劉禹), vua nước Ngụy Kỳ thời Tây Hán.
* Lưu Vũ (劉武), quan viên [[Thục Hán]] thời [[Tam Quốc]], người Nghĩa Dương, Kinh châu, con út của [[Lưu Ung]], nổi danh cùng [[Phàn Kiến]], quan tới Thượng thư.
* [[Ô Lộ Cô]], tên Hán là [[Lưu Hổ]], thời Đường kỵ húy nên đổi thành Lưu Vũ (劉武), [[Hung Nô]] [[Thiết Phất]] bộ thủ lĩnh, sau truy thụy hiệu Hạ Cảnh Đế.