Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5</ref>
 
Ngày [[9 tháng 3|9 Tháng Ba]] năm [[1945]], [[Đế quốc Nhật Bản]] đảo chánh Pháp, đến Tháng Bảy thì họ lập ra Hội đồng Nam Kỳ, thay thế Hội đồng Quản hạt.<ref>Ngô Văn. tr 299</ref>
 
== Những nhân vật từng đứng tên trong Hội đồng Thuộc địa ==