Khác biệt giữa các bản “Cơ sở (đại số tuyến tính)”

==Cơ sở chính tắc==
Trong không gian <math>\R^n</math>, hệ gồm ''n'' vectơ đơn vị:
:<math>\begin{matrix}e_1=& (1, & 0, & \cdot... & ,0) \\
e_2= &(0, & 1, & \cdot... & ,0) \\
(. &. & . & \cdot... & .) \\
e_n = &(0, & 0, & \cdot... & ,1) \end{matrix}</math>
lập thành một cơ sở gọi là cơ sở chính tắc của <math>\mathbb R^n</math>.
 
Ví dụ:
:{(1,0,0), (0,1,0),(0,0,1)} là cơ sở chính tắc của không gian vectơ <math>\R^3</math>.
 
==Xem thêm==