Khác biệt giữa các bản “Chiêu tử”

* [[Xuân Thu]] [[Lỗ (nước)|Lỗ quốc]] Khanh đại phu [[Thúc tôn Nhược|Thúc tôn Chiêu tử]]
* [[Xuân Thu]] [[Tấn (nước)|Tấn quốc]] Khanh đại phu [[Ngụy Giáng|Ngụy Chiêu tử]] (còn có thụy hiệu khác là [[Trang Tử (thụy hiệu)|Trang Tử]])
* [[Xuân Thu]] [[Trịnh (nước)|Trịnh quốc]] Khanh đại phu [[Du Tử Minh|Du Chiêu tử]]
* [[Chiến Quốc]] [[Tần Chiêu tử]] (thái tử [[Tần (nước)|nước Tần]], chưa từng làm vua)