Khác biệt giữa các bản “Mục Tông”

* Nguyên Mục Tông [[Thuật Xích]] (truy tôn)
* [[Minh Mục Tông]] Chu Tái Hậu, niên hiệu là Long Khánh, tại vị 1566-1572
* [[Mạc Mậu Hợp|Mạc Mục Tông]] Mạc Mậu Hợp, có miếu hiệu khác là [[Anh Tổ]], tại vị 1560-1592
* [[Đồng Trị|Thanh Mục Tông]] Ái Tân Giác La Tái Thuần, niên hiệu là Đồng Trị, tại vị 1861-1874