Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Tư Mã Ý|Tấn Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Thạch Tà|Hậu Triệu Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Mộ Dung Hối|Tiền Yên Vũ Tuyên Đế]] (truy tôn, thụy hiệu thật là [[Vũ Tuyên Vương]], có thụy hiệu khác là [[Tương Vương]])
* [[Hậu Lương Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Phùng An (Bắc Yên)|Bắc Yên Tuyên Đế]] (truy tôn)