Khác biệt giữa các bản “Ý vương”

* Đông Hán [[Lưu Chi|Đông Hải Ý Vương]]
* [[Tam Quốc]] [[Tôn Chung|Đông Ngô Hiếu Ý Vương]] (truy tôn)
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Tiền Thục (Ngô Việt)|Ngô Việt Trung Ý Vương]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Cao Bảo Dung|Kinh Nam Trinh Ý Vương]]
* [[Ngũ đại thập quốc]] [[Vương Diên Chính|Mân Phúc Cung Ý Vương]] (có thụy hiệu khác là [[Hòa Đế]])