Khác biệt giữa các bản “Mạt Đế”

*[[Ngũ đại thập quốc]] [[Bắc Hán]] Mạt Đế [[Lưu Kế Nguyên]] (970-979) có thụy hiệu là Anh [[Vũ Đế]].
*[[Kim Mạt Đế]] Hoàn Nhan Thừa Lân (1234) sau được [[nhà Thanh]] truy tôn là [[Hoài Đế]], cũng đôi lúc được sử sách gọi là [[Hậu Chủ]].
*[[Đại Thuận]] Mạt Đế [[Lý Tự Kính]] (1645)
*[[Nhà Thanh|Thanh]] Mạt Đế Ái Tân Giác La [[Phổ Nghi]] (1908 - 1911) có thụy hiệu là Tốn Đế