Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuyên đế”

* [[Hoàn Nhan Tông Tuấn|Kim Cảnh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Lê Nhân Tông|Hậu Lê Tuyên Đế]]
* [[Chu Khí Thịnh|Nam Minh Tuyên Đế]] (truy tôn, có thụy hiệu truy tôn khác là [[Dụ Đế]], thụy hiệu thật là Đường Dụ Vương)
* [[Tháp Khắc Thế|Thanh Tuyên Đế]] (truy tôn)
* [[Triều Tiên Chính Tổ|Triều Tiên Tuyên Đế]] (truy tôn)