Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Linh Ngọc”

không có tóm lược sửa đổi
| birth-name = Nguyễn Phượng Căn (阮鳳根)
| birth_date = {{birth date|1910|4|26|mf=y}}
| birth_place = [[Thượng Hải]], <br/>{{CHNROC}}
| death_date = {{death date and age|1935|3|8|1910|4|26}}
| death_place = [[Thượng Hải]], <br/>{{CHNROC}}
| othername = Nguyễn Ngọc Anh (阮玉英)<br/>Lily Yuen
| yearsactive = 1927 - 1935