Khác biệt giữa các bản “Danh sách Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII theo tỉnh thành”

Số Ðơn vị bầu cử: 3. Số đại biểu Quốc hội được bầu: 9. Số người ứng cử: 15. Số người trúng cử đại biểu Quốc hội: 9.
;Ðơn vị bầu cử Số 1, gồm Huyện Mỹ Lộc, huyện Vụ Bản, huyện Ý Yên và thành phố Nam Ðịnh
#Ông [[Vũ TiếnXuân LâmTrường]] đạt tỷ lệ 92,07% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Phạm Hồng Hà]] đạt tỷ lệ 82,49% số phiếu hợp lệ
#Ông [[Nguyễn Văn Pha]] đạt tỷ lệ 65,28% số phiếu hợp lệ