Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

TẠI NAM KỲ THUỘC PHÁP, 1917-30" tr 5</ref> Những nhân vật này [[tiếng Việt]] thời bấy giờ gọi là ''ông hội đồng''.<ref name="VSKhL">Hoàng Cơ Thụy. ''Việt sử khảo luận''. Paris: Nam Á, 2002. tr 1480</ref>
 
Hội đồng này có nhiệm vụ thảo luận các vấn đề chi thu cho [[ngân sách]] xứ Nam Kỳ. Hội đồng Thuộc địa phần lớn chú tâm đến việc bảo vệ địa vị và quyền lợi của người Pháp, giới công chức và doanh nhân.<ref name="VSKhL"/> Điển hình là [[Paul Blanchy]], chủ [[đồn điền]] [[hạt tiêu]] quyền thế ở Nam Kỳ nắm chức chủ tịch gần hai mươi năm, từ năm 1882 đến khi mất năm 1901. Blanchy còn là [[đốc lý]] tức là thị trưởng thành phố Sài Gòn.<ref name="Brocheur" tr 77/>
 
Nghị viên người Việt đại diện cho khoảng 10.000 cử tri trên tổng số 2.000.000 dân của toàn xứ Nam Kỳ.<ref>Penniman, Howard R. tr 17</ref> Vì hoạt động của cơ quan này bị hạn chế chỉ với tính cách tư vấn nên Hội đồng không để lại mấy thành tích ngoài những cuộc vận động bầu cử vào những thập niên 1920 và 1930 do [[Đảng Lập hiến Đông Dương]] của [[Bùi Quang Chiêu]], [[Nguyễn An Ninh]], và nhóm [[Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam|Cộng sản Đệ tứ]] [[Tạ Thu Thâu]].