Khác biệt giữa các bản “Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ”

*Ngô Văn. ''Việt Nam 1920-1945''. Montreuil: L'Insomniaque/Chuông rè, 2000.
*Penniman, Howard R. ''Elections in South Vietnam''. Stanford, CA: Hoover Institution on War, Revolution and Peace, 1972.
*Pierre Brocheur và Daniel Hémery. ''Indochina, An Ambiguous Colonization, 1858-1954''. Berkeley, CA: University of California Press, 2009.
 
== Chú thích ==