Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cutin”

Cutin là các polyme tái sinh không hòa tan và tính chất hóa học và sinh học do cấu trúc [[đại phân tử]] của chúng.
 
Họ các cutin C16 chủ yếu là ''16-hydroxypalmitate'' và ''9,16'' hoặc ''10,16-dihydroxypalmitates''. Lượng cutin C18 chủ yếu được biểu diễn bằng 18-hydroxyoleate, ''9,10-epoxy-18-hydroxystearate'' và ''9,10,18-trihydroxystearate''.<ref>{{Chúouvrage|langue=en|auteur=M. thíchTevini, sáchH.K. Lichtenthaler|titre=Lipids and Lipid Polymers in Higher Plants |éditeur=Springer Science & Business Media|date=2012|passage=271-279|lire en ligne=}}.</ref> Thành phần hoặc tỷ lệ giữa C16 và C18 của cutin thay đổi tùy theo loài được xem xét, cơ quan hoặc giai đoạn phát triển. <ref>Bargel, H., Koch, K., Cerman, Z., and Neinhuis, C., « Structurefunction relationship of the plant cuticle and cuticular waxes - a smart material? », ''Functional Plant Biology'', 2006, 33(10), p. 893-910.</ref>
 
Bản chất lipid của nó mang lại tính chất kỵ nước, do đó ngăn chặn tổn thất do thoát hơi nước cũng như các lối vào không kiểm soát được, sau đó được điều chỉnh ở mức [[khí khổng]].