Khác biệt giữa các bản “Tam quốc chí”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| align=center|23 || ''Hòa Thường Dương Đỗ Triệu Bùi truyện'' || [[Hòa Hiệp (Tam Quốc)|Hòa Hiệp]], [[Thường Lâm]], [[Dương Tuấn]], [[Đỗ Tập (Tam Quốc)|Đỗ Tập]], [[Triệu Nghiễm]], [[Bùi Tiềm]]
|-
| align=center|24 || ''Hàn Thôi Cao Tôn Vương truyện'' || [[Hàn Kỵ]], [[Thôi Lâm]], [[Cao Nhu]], [[Tôn Lễ]], [[Vương Quán (Tam Quốc)|Vương Quán]]
|-
| align=center|25 || ''Tân Bì Dương Phụ Cao Đường Long truyện'' || [[Tân Bì]], [[Dương Phụ]], [[Cao Đường Long]]