Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* Chủ biên: Đạo Mẫu và các hình thức shaman trong các tộc người ở Việt Nam và châu Á, Nxb Khoa học xã hội
==Các bài viết==
* Lên đồng và các khuynh hướng biến đổi Đạo Mẫu và Lên đồng ([http://daomauvietnam.com/index.php/lich-su-nguon-goc-dao-mau/295-lich-su-va-cac-khuynh-huong-biet-doi-dao-mau-va-len-dong.html) Lên đồng và các khuynh hướng biến đổi Đạo Mẫu và Lên đồng]
* [ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, từ vị Tiên Chúa đến Thần chủ Đạo Mẫu Việt Nam - Báo cáo khoa học tại Hội thảo khoa học: Di tích lịch sử văn hóa phủ Quảng Cung (http://daomauvietnam.com/index.php/hoat-dong-nghien-cuu/60-hoi-thao-khoa-hoc-di-tich-lich-su-van-hoa-phu-quang-cung/258-thanh-mau-lieu-hanh-tu-vi-tien-chua-den-than-chu-dao-mau-viet-nam-phan-1.html)
 
==Video==
Người dùng vô danh