Khác biệt giữa các bản “Ngô Đức Thịnh”

* Khám pháp ẩm thực truyền thống Việt Nam, Nxb Trẻ 2010
* Bản sắc Văn hóa vùng ở Việt Nam, Nxb Giáo dục - 2009
* Những giá trị Văn hóa truyền thống Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - 2010
 
==Các bài viết==
Người dùng vô danh